مسافت

*********

مرگ شتاب زدگی را خانه خودش می داند. در عوض، آهستگی،

او را غافلگیر می کند و به تعجب وا می دارد. آدم شتابزده

و آدم آهسته هر دو خواهند مرد، اما آدم آهسته در لحظه مرگ ،

مسافتی بسیار زیادتر از آدم شتابزده خواهد پیمود.

*********

/ 0 نظر / 35 بازدید